Katecheci klas 7 – dodatkowe tematy

Sobór Watykański I

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 7 zapoznają się – zgodnie z nową „Podstawą programową kształcenia ogólnego” – z innym zakresem czasowym historii powszechnej i historii Polski, niż uczniowie klasy 1 gimnazjum. W związku z tym zaproponowaliśmy katechetom, by w planach wynikowych ujęli cztery nowe tematy. Dotychczas uczniowie poznawali je w klasie 3 gimnazjum.

Tematy i zakres treściowy nowego materiału:

1. „Dobroczynna latarnia” – temat dotyczy przemian społecznych w Europie w XIX w. i ich konsekwencji dla społeczeństwa oraz odpowiedzi Kościoła na nowe wyzwania. Uczeń pozna powody zwołania Soboru Watykańskiego I oraz jego podstawowe postanowienia dotyczące wiary. Zapozna się także z ideami oświeceniowymi, które stały się przyczyną odrzucenia Boga. Szczególnie zagadnienie prymatu i nieomylności nauczania papieża budzi w uczniach wiele pytań, na które warto odpowiedzieć.  

2. „Nie samym postępem…” – temat porządkuje wiedzę związaną z procesem poznawczym człowieka, wykazuje racjonalność wiary w Boga i pozorność sprzeczności między wiarą a badaniami naukowymi. Uczeń będzie miał także okazję zinterpretować wiersz dotyczący sensu istnienia świata i człowieka.

3. „Chrześcijanin w świecie. Nauka społeczna Kościoła” – temat dotyczy przemian kulturowych i społeczno-gospodarczych przełomu XIX w. oraz rozwijającej się nauki społecznej Kościoła. Uczeń pozna pojęcie „grzech społeczny”, nauczy się rozróżniać kryteria oceny moralności czynu oraz zaznajomi się z działalnością bł. Fryderyka Ozanama. Na tym tle przedstawione zostanie współczesne „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz niektóre formy apostolstwa świeckich.

4. „Kościół w Polsce w czasach niewoli i walki o wolność” – temat obejmuje panoramę dziejów Polski od XVII w. i mówi o znaczeniu Kościoła dla Polaków w czasach niewoli. Uczeń pozna niektóre postaci Kościoła zaangażowane w kultywowanie polskości, np. bł. Rafała Chylińskiego. Warto także przedstawić życie i duchowe dokonania św. Zygmunta Felińskiego.

Treści, które tu proponujemy (oprócz postaci św. Zygmunta Felińskiego), są omówione w podręczniku ucznia i poradniku metodycznym „Chodźmy razem” serii „Odsłonić twarz Chrystusa” (do gimnazjum kl. 3). Zachęcamy do skorzystania z tych materiałów. Jeśli jednak katecheta nie ma dostępu do wymienionych pomocy, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: [email protected]

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także