Dla katechetów: Ocena pracy nauczyciela od nowego roku szkolnego

Od czego zależeć będzie ocena pracy nauczyciela (także katechety) od nowego roku szkolnego? Zapewne nauczyciele religii, pracując w szkole, zapoznają się z nowymi kryteriami oceny ich pracy. Piszemy o tym, gdyż jako Wydawnictwo chcemy wyjść naprzeciw potrzebom katechetów. W czym możemy pomóc?

Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. (podpisane 12 czerwca) podaje kryteria oceny pracy nauczycieli w zależności od stopnia awansu.

Kryteria oceny na każdy kolejny stopień awansu sumują się: stażysty dotyczy dziewięć kryteriów, nauczyciela kontraktowego o pięć więcej, mianowanego dodatkowe pięć kryteriów, a nauczyciela dyplomowanego jeszcze kolejne cztery kryteria (w Rozporządzeniu znajdują się w tym miejscu trzy punkty, ale trzeci zawiera cztery podpunkty-kryteria, z których nauczyciel będzie wybierał dwa).

Zasadą ma być, że każdy nauczyciel będzie oceniany co trzy lata. Przejściowo rozporządzenie nie dotyczy oceny pracy nauczyciela, jeśli postępowanie w sprawie jego oceny było wszczęte i niezakończone przed 1 września 2018 r. Pierwsza ocena nauczyciela kontraktowego i mianowanego ma być dokonana do dnia 31 sierpnia 2021 roku, chyba że w tym czasie nauczyciel rozpocznie staż na następny stopień awansu, wtedy ocenie podlega na zakończenie stażu. Jeśli nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego co najmniej trzy lata temu, podlega ocenie według nowych kryteriów, a pierwsza ocena ma być dokonana do 30 czerwca 2020 r.

Zapewne nauczyciele religii, pracując w szkole, zapoznają się z tymi kryteriami. Piszemy o nich, gdyż jako Wydawnictwo chcemy wyjść naprzeciw potrzebom katechetów. W czym możemy pomóc?

Nauczyciel stażysta znajdzie w naszych materiałach (poradnikach metodycznych oraz na stronie www.katechizmy.pl ) pomoc w „poprawnym merytorycznie i metodycznie prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”. Proponujemy także warsztaty i inne formy doskonalenia zawodowego, dla „poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaną pracą”.

Wśród kryteriów oceny nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego znajdują się te, które dotyczą: samooceny pracy, wykorzystywania opinii uczniów i rodziców do analizy własnej pracy, monitorowania swoich działań, czyli diagnozowania poziomu pracy, budowania narzędzi pomiaru, badania wyników nauczania i pozyskiwania opinii o swojej pracy. Dla katechetów przydatne będą nasze propozycje sprawdzianów i ankiet porównawczych (z czym uczniowie przyszli do szkoły na początku roku szkolnego, a co uzyskali dzięki katechizacji) oraz inne narzędzia ewaluacji, np. ankiety dla uczniów i (ewentualnie) rodziców przydatne do samooceny i ewaluacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Tak jak dotychczas (np. proponując prace klasowe i inne sprawdziany) będziemy się starać wspierać katechetów przygotowanymi narzędziami ewaluacji własnej pracy (i oczywiście osiągnięć uczniów) oraz pomagać w ich tworzeniu.

Nauczyciel kontraktowy zobowiązany jest do „wykorzystywania metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”. Na naszej stronie regularnie umieszczamy propozycje zajęć aktywizujących z dziećmi i młodzieżą. Materiały multimedialne już znajdują się w poradnikach metodycznych, niektóre są dostępne w sprzedaży, a od nowego roku szkolnego będziemy regularnie je uzupełniać i udostępniać na naszej stronie internetowej.

Katecheci dyplomowani (oprócz ewaluacji swojej pracy i współpracy z podmiotami zewnętrznymi) mają do wyboru dwa spośród czterech kryteriów. Jedno z nich dotyczy publikacji autorskich. Proponujemy katechetom, by dzielili się na naszej stronie własnymi doświadczeniami i opracowaniami (np. scenariuszami lekcji i zajęć pozalekcyjnych, czy innymi materiałami, np. przemyśleniami, pracami plastycznymi, zdjęciami, pomocami multimedialnymi, nagraniami ). Jest to możliwość „upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych” poprzez „autorską publikację z zakresu oświaty” (kryterium oceny pracy nauczyciela dyplomowanego).

Rozporządzenie MEN, z którego pochodzą cytaty w artykule: http://prawo.sejm.gov.pl

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Kryteria oceniania (nowe podręczniki)

Na prośbę wielu nauczycieli przygotowaliśmy przedmiotowy system oceniania z religii oraz kryteria oceniania w oparciu o treści nowych podręczników Wydawnictwa WAM.

Rozkłady materiału / Plany wynikowe na rok 2018/2019

W plikach PDF oraz w Wordzie znajdują się plany wynikowe przygotowane do podręczników Wydawnictwa WAM.