Warto wiedzieć: krótko o nowej „Podstawie programowej katechezy KK w Polsce”

Nowość tego dokumentu nie ogranicza się do podziału „materiału katechetycznego” zmienionego zgodnie ze strukturą zreformowanego szkolnictwa. Przestawiamy kilka ważnych różnic.

Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce[1], dokument Konferencji Episkopatu Polski z 2018 r., został opracowany w związku z reformą edukacji szkolnej w Polsce. Nowość tego dokumentu nie ogranicza się jednak do nowego podziału „materiału katechetycznego” zgodnie ze strukturą zreformowanego szkolnictwa. Przestawiamy kilka różnic w podejściu do katechizowania.

W Podstawie programowej katechezy, która ma obowiązywać od roku szkolnego 2020/2021, sformułowano na nowo Cele katechetyczne – wymagania ogólne. Dotychczas były one ujęte treściowo (np. Postawa społeczno-moralna). Obecnie sformułowania są przeważnie „zadaniowe” (np. Kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej miłości do ludzi). Nowe ujęcie sprzyja podejściu do katechizacji jako do procesu formacyjnego.

Szczegółowe treści i wymagania nadal są zorganizowane według Zadań katechezy zgodnych z obowiązującym Dyrektorium katechetycznym (czyli: Rozwijanie poznania wiary, Wychowanie liturgiczne, Formacja moralna, Wychowanie do modlitwy, Wychowanie do życia wspólnotowego oraz Wprowadzenie do misji), jednak sposób przedstawienia realizacji tych zadań zmienił się. Podstawa nie wymienia Zadań nauczyciela religii. Dotychczasowe Treści – wymagania szczegółowe zostały rozdzielone i są ujęte w tabeli osobo jako Treści oraz Wymagania szczegółowe (co dziecko/uczeń docelowo potrafi po katechezie). Osobno wymienione zostały także Postawy, które katecheza ma pomóc kształtować i utrwalać.

Oczywistym jest, że treści Podstawy programowej zawierają depozyt wiary Kościoła katolickiego. Z tym, że nowy dokument jeszcze wyraźniej wskazuje na potrzebę ewangelizacji, przekazywanie „podstawowego” kerygmatu i na tej bazie prowadzenia do życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła.

Warto też zwrócić uwagę na rolę korelacji międzyprzedmiotowej. W poprzedniej Podstawie wyakcentowano zastosowanie umiejętności dydaktycznych. Na przykład już w Celach katechetycznych – wymaganiach ogólnych była mowa o tym, że uczeń „tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami […], odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu mapy, ilustracji, pozyskuje informacje z różnych źródeł […]”. A są to umiejętności zdobywane podczas kształcenia ogólnego. Obecny dokument natomiast w korelacji międzyprzedmiotowej zwraca uwagę na poszerzanie i pogłębianie spojrzenia na poznawany w szkole świat – w świetle wiary.

Podstawę programową można by więc streścić w takich komplementarnych „działaniach” katechetycznych:

  • ewangelizowanie - głoszenie kerygmatu,
  • uczenie interpretowania osobistych doświadczeń i poznawanego świata w świetle wiary,
  • prowadzenie do życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła.

[T.C. – www.katechizmy.pl]

 

[1] Konferencja Episkopatu Polski „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, Częstochowa 2018; w niniejszym tekście nazywana w skrócie Podstawą programową lub Podstawą. .

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także