Nowy Program nauczania religii – warto wiedzieć

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 programy zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP oparte na nowej Podstawie programowej mają zostać wprowadzone w klasach pierwszej i piątej szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

Ogólne założenia

Wkrótce w szkołach zacznie obowiązywać nowa „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (dalej: Podstawa programowa katechezy) – dokument Konferencji Episkopatu Polski przyjęty 08.06.2018 r. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 programy zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP oparte na nowej Podstawie programowej mają zostać wprowadzone w klasach pierwszej i piątej szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP w dniu 19.09.2018 r. przyjęła jako podstawowy i wzorcowy „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” (dalej: Program nauczania religii). Przedstawiamy najważniejsze, bardzo ogólne założenia tego dokumentu.

Program nauczania religii przyjmuje ten sam co Podstawa programowa katechezy podział na kolejne etapy nauczania: przedszkole, klasy 1-4 szkoły podstawowej, klasy 5-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe: licea, technika i szkoły branżowe I i II stopnia. Jest to podział na poziomie szkoły podstawowej inny niż w kształceniu ogólnym, gdzie wyróżniono klasy 1-3 jako nauczanie wczesnoszkolne i osobno klasy 4-8.

Nowy podział pełnymi tytułami:

  • Przedszkole: Wprowadzenie w życie religijne. Spotykam Jezusa
  • Szkoła podstawowa

Klasy 1-4 szkoły podstawowej:

Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Klasy 5-8 szkoły podstawowej:

Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia. Bóg kocha i zbawia człowieka

  • Szkoły ponadpodstawowe: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej

Licea i technika: Z Bogiem w dorosłe życie

Szkoły branżowe I stopnia: Ku dorosłości

Szkoły branżowe II stopnia: Z Bogiem w dorosłym życiu

PRZEDSZKOLE

Treści: katecheza chrystologiczna osnuta na wydarzeniach zbawczych z Nowego Testamentu przeżywanych w ciągu roku liturgicznego

Program oparty jest na schemacie głoszenia kerygmatu. Każdy poziom wiekowy według tego samego podziału treści:

  • Ludzie spotykają się z Panem Jezusem
  • Pan Jezus rodzi się w Betlejem
  • Pan Jezus umiera na krzyżu
  • Pan Jezus zmartwychwstaje
  • Pan Jezus pozostaje z ludźmi

W każdej grupie wiekowej powyższe treści oparte są przeważnie na tych samych fragmentach biblijnych. Dzieci będą miały okazję poznać, rozumieć i przeżywać coraz głębiej Osobę Zbawiciela i Jego zbawcze dzieło.

KLASY 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Treści: formacja eucharystyczna prowadząca do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

Program różni się od dotychczasowego szczególnie w klasie 1 i w klasie 4.

W klasie 1 wzięte zostały pod uwagę nowe warunki pracy z uczniami. Katecheci coraz częściej oprócz dzieci z rodzin wierzących i praktykujących spotykają w klasie dzieci, które nie mają doświadczeń religijnych, np. nie znają świątyni, ani pojęć związanych z modlitwą i mszą świętą. Program w klasie 1 ma ukazać dziecku związek jego doświadczeń życiowych, rodzinnych i koleżeńskich z obecnością kochającego Boga Ojca. Boga, który stworzył świat i człowieka, aby ludzie mogli kochać Jego i siebie nawzajem.

Klasa 2 i klasa 3 nawiązuje do treści dotychczasowych programów. To czas stopniowego przygotowania do przyjęcia sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

W klasie 4 przewidziane jest pogłębienie formacji eucharystycznej.

KLASY 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Treści: historia zbawienia jako nasza osobista historia, która zaczyna się od stworzenia świata, poprzez ludzki grzech i zbawienie – dokonane w dziele Jezusa Chrystusa i dzieje się wciąż dla nas i w nas

Dzieje Starego Testamentu i historia Kościoła wprowadzone zostały chronologicznie. Historia Kościoła opowiedziana ma być poprzez życie i działanie konkretnych ludzie każdej epoki, szczególnie postaci świętych.

Natomiast podstawowy kerygmat o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa ujęty jest spiralnie: od piątej do ósmej klasy, co roku coraz szerzej i głębiej.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Podstawa programowa religii dotyczy wszystkich szkół ponadpodstawowych, czyli liceów, techników oraz szkół branżowych. Zaznaczone są tylko wśród nich (znakiem gwiazdki) treści przeznaczone dla liceów i techników. Natomiast Program nauczania religii został opracowany dla każdego rodzaju szkół ponadpodstawowych oddzielnie z podziałem na klasy: tak dla czteroletnich liceów, jak dla pięcioletnich techników oraz szkół branżowych I stopnia i szkół branżowych II stopnia (ten ostatni bez podziału na klasy, ze względu na specyfikę szkoły, czyli praktyki uczniowskie).

Treści nauczania dla szkół ponadpodstawowych mają czytelny podział mocno związany z formacją chrześcijańską pod hasłami: WOLNOŚĆ, WIARA, NADZIEJA i MIŁOŚĆ. Jest to droga młodego człowieka od buntu, wynikającego z pragnienia wolności, prowadząca do spotkania z Bogiem Stwórcą, który w Jezusie Chrystusie wolnością obdarza, który daje nadzieję człowiekowi, nawet jeśli ten błądzi oraz który wspiera rozwój i uczy prawdziwej, odpowiedzialnej miłości.

[tc-katechizmy.pl]

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także